Pushkar Camel Fair, Pushkar, Rajasthan, India

Pushkar Camel Fair, Pushkar, Rajasthan, India